Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Baner ALTUM

Towarzystwo ALTUM

Programy Społeczno-Gospodarcze

Zespół ALTUM ma doświadczenie i kwalifikacje do pracy szkoleniowej,
przy wdrażaniu projektów pilotażowych, a także do pracy z bezrobotnymi,
współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego – urzędami gmin
i powiatów, urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi,
szkoleniowymi …

O nas


HISTORIA

Towarzystwo ALTUM powstało na fali przemian, jakie objęły nasze społeczeństwo na przełomie lat 80 i 90-tych. 5 lutego 1994 r. zostało zarejestrowane stowarzyszenie, które ze względu na zakres działalności przyjęło nazwę Towarzystwo Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży ALTUM. Zadaniem ALTUM była początkowo praca łącząca bezpośrednią pomoc udzielana dzieciom i młodzieży przy współpracy różnych instytucji mających wpływ na wychowanie. W roku 2001 w związku ze znacznym rozszerzeniem misji organizacji i celów statutowych stowarzyszenie przyjęło nową nazwę – Towarzystwo ALTUM. W grudniu 2005 roku Towarzystwo ALTUM zmieniło nazwę na obowiązującą do dzis – Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze, zaznaczając tym samym główny obszar swojej działalności.DZIAŁALNOŚĆ
Towarzystwo ALTUM to organizacja założona przez zespół osób wywodzących się z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Formuła pracy psychologicznej w szybko zmieniającej się rzeczywistości (zmiana systemu społeczno-politycznego i ekonomicznego), olbrzymich zmian społecznych, pojawienia się bezrobocia, szybkiego wzrostu patologii społecznych, przewartościowania wielu dziedzin życia społecznego, ubożenia dużych grup społecznych okazała się niewystarczająca. Aby dostosować działalność do rzeczywistych potrzeb społecznych powołano Towarzystwo ALTUM, którego formy i metody działań są znacznie szersze ? ALTUM może reagować na każdą zmianę społeczną i dostosowywać do niej swoje działania: od dożywiania dzieci pochodzących z marginesu społecznego (programy oparte na współpracy sponsorów prywatnych w środowisku lokalnym), poprzez programy działań typowo psychologicznych i psychoterapeutycznych, aż po programy aktywizujące środowisko lokalne (współpraca obywateli z samorządem lokalnym, szkolenia i warsztaty) i edukacyjne (edukacja demokratyczna, edukacja bezrobotnej młodzieży).

Dzieci i Młodzież

Celem naszych inicjatyw jest wyrównywanie szans edukacyjnych, zapobieganie narastaniu patologii zachowań dzieci i młodzieży – przemocy i uzależnieniom, aktywizacja społeczna i zawodowa. Odbiorcy naszych działań stoją na progu dorosłego życia, przed podjęciem różnorodnych ról społecznych i decyzji dotyczących siebie oraz wpływu na rzeczywistość. Istotne są podejmowane już teraz przez młodzież inicjatywy, ich wpływ na przyszłe życie, na umiejętności kontaktowania się z innymi, współpracy, rozwiązywania konfliktów, tolerancji odmienności. Ważne jest jacy będą młodzi ludzie – bierni, zdani na łaskę Urzędu Pracy i pomocy społecznej czy też ludzie, którzy umieją się „poruszać” wśród mechanizmów demokracji i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym „nie tylko biorąc, ale i dając społeczeństwu”. Wielu młodych ludzi nauczy się tego bez problemów kończąc studia i zdobywając dobry zawód, wielu nie – zwłaszcza mieszkańców wsi. Tym bardziej, iż nie może oczekiwać, że nauczy ich tego szkoła czy grupa rówieśnicza.Świetlice Świetlice prowadzone przez ALTUM są dla dzieci miejscem:

 • zapewniającym możliwość bezpiecznego spędzenia wolnego czasu,
 • twórczego rozwijania zainteresowań,
 • wyrównywania szans edukacyjnych.

Prowadzone są w nich działania opiekuńcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, kółka zainteresowań, grupy twórcze. W pracę z dziećmi angażują się liderzy młodzieżowi. Świetlice prowadzone na wsi, w małych miasteczkach i na tzw. „blokowiskach” organizują akcje środowiskowe integrujące społeczność lokalną oraz porady i szkolenia dla rodziców podnoszące ich umiejętności wychowawcze.

Pracownie Profilaktyki Dzieci i Młodzieży

Profilaktyka patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży (program finansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, realizowany w Mazowieckiej, Bieszczadzkiej i Rzeszowskiej Pracowni Profilaktyki „ALTUM”)

Pracownia Profilaktyki oferuje możliwość ciekawego i twórczego spędzania wolnego czasu dla młodzieży. Stwarza możliwość pracy nad problemami poprzez uczestnictwo w zajęciach socjoterapeutycznych. Pracownia prowadzi zajęcia edukacyjne z zakresu zapobiegania uzależnieniom, treningi umiejętności interpersonalnych, społecznych, warsztaty z zakresu funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego, podejmowania inicjatyw społecznych, itd. Odbiorcy programu to uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Istotne jest włączanie młodzieży z problemami oraz uczestników socjoterapii w szeroką działalność Pracowni (np. organizacja wycieczek, zabaw dla dzieci z biedniejszych rodzin itp.) – wynika to z założenia o integracji tej młodzieży z pozostałymi nastolatkami korzystającymi z usług Pracowni Profilaktyki; ma też na celu praktyczne skonfrontowanie własnych możliwości z rzeczywistością. Staramy się we wszystkie spotkania organizowane w ALTUM wprowadzać tę młodzież. Nie obywa się to bez pewnych trudności, wynikających z tendencji do etykietowania tejże grupy. Powyższa prawidłowość działała także i w drugą stronę, a jej efektem jest tendencja do izolowania się tych, którzy brali udział w socjoterapii grupowej. Wspólnie organizowane spotkania i imprezy rozwijają sprzyjają jednak wzrostowi wzajemnego zrozumienia.

Integrowanie środowiska wychowawczego Wspieranie prawidłowego rozwoju, o ile ma być skuteczne, musi uwzględniać oprócz działań skierowanych bezpośrednio do dzieci i młodzieży, także współdziałanie całego środowiska wychowawczego.

W związku z tym ALTUM od początku swego istnienia prowadzi pracę z nauczycielami, pedagogami, wychowawcami internatów, domów dziecka, Młodzieżowego Domu Kultury, dyrektorami szkół, rodzicami oraz przedstawicielami samorządu terytorialnego.

Można tu wymienić następujące formy działań:

 • szkolenia (treningi i warsztaty)
 • zajęcia terapeutyczne
 • konsultacje
 • superwizje
 • interwencje kryzysowe
 • konferencje
 • spotkania
 • konkursy
 • wspólne inicjatywy i działania

W wyżej wymienionych formach pracy uczestniczą przede wszystkim pedagodzy i nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych, gimnazjalnych i średnich. Największym powodzeniem cieszą się szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, umiejętności wychowawczych oraz szkolenia socjoterapeutyczne, a także konsultacje i interwencje kryzysowe.

Czynnikiem najbardziej integrującym środowisko wychowawcze są konferencje spotkania oraz wspólne inicjatywy i działania (por. Działania lokalne).

Bezrobocie

Stowarzyszenie ALTUM ma ogromne doświadczenie w działaniach na rzecz młodzieży bezrobotnej i wchodzącej na rynek pracy wynikające z realizacji wielu różnorodnych projektów z tego zakresu. Od 4 lat realizujemy Program Aktywizacji Młodzieży (PAM), a od czerwca 2001 program Katalizator – Regionalne Centra Wspierania Aktywności Zawodowej.

Celem programów jest pomoc osobom wchodzącym na rynek pracy, zagrożonym utratą pracy i bezrobotnym. W realizacji programów kładziemy duży nacisk na aspekty psychologiczne by minimalizować skutki braku pracy i związane z tym postawy pasywności wynikające z lęku i braku wiedzy

Edukacja Europejska

W ramach programów zostały przeprowadzone warsztaty, wykłady i seminaria, dzięki którym uczestnicy otrzymali wiedzę z zakresu funkcjonowania społeczeństwa opartego o zasady państwa demokratycznego, a także funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ważnym aspektem realizowanych zadań było przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej tj. trwałej i wywierającej w przyszłości wpływ na postawy młodych ludzi (ćwiczenia i wykorzystywanie zdobywanej wiedzy w życiu codziennym). Z kolei dostarczona wiedza była następnie wykorzystywana w konkretnych działaniach:

 • przy podejmowaniu inicjatyw ważnych dla środowiska uczniowskiego i lokalnego,
 • przy organizowaniu spotkań i różnych imprez.

W 2000 r Towarzystwo ALTUM zrealizowało program „Inkubator Nowych Spojrzeń – integracja europejska w oczach mieszkańców wsi i małych miasteczek”.

Uczestnictwo w programie dało młodym ludziom możliwość zdobycia pozytywnych doświadczeń społecznych, rozpoczęcia działalności w środowisku lokalnym poprzez powstałe w ramach programu MŁODZIEŻOWE OŚRODKI INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. Młodzież zrealizowała wiele ciekawych inicjatyw propagujących w środowisku idee integracji Polski z Unią Europejską.

Program miał formę pilotażową, w wyniku której opracowano modelowy system tworzenia i funkcjonowania szkolnych (gminnych) ośrodków integracji europejskiej. Powstałe ośrodki zorganizowały 8 konferencji lokalnych, w których wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk w tym instytucji samorządowych i szkół.

USŁUGI

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

 

 

Informacja o Punktach Konsultacyjnych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

Wychodząc na przeciw rosnącym potrzebom informacyjnym przedsiębiorstw w zakresie szeroko pojętej informacji biznesowej Towarzystwo ALTUM, jako jedna z instytucji działających na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie podkarpackim, uruchomiło w swojej siedzibie Punkt Konsultacyjny. Jego zadaniem jest świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych małym i średnim przedsiębiorstwom.

Wyspecjalizowani konsultanci udzielą Państwu informacji z szerokiego zakresu tematów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Między innymi pomogą zapoznać się z bieżącą ofertą programów pomocowych Unii Europejskiej i instytucji otoczenia biznesu, wskażą możliwości skorzystania z różnorodnych źródeł finansowania, udzielą informacji na temat bazy szkoleniowej i doradczej, zapoznają z rodzajami wsparcia oferowanymi aktualnie przedsiębiorstwom i pracownikom przez takie instytucje jak: PARP, banki, urzędy miast i gmin, urzędy pracy.

Mam nadzieję, że oferta dotycząca uruchomienia Punktu Konsultacyjnego spełni oczekiwania każdego przedsiębiorcy i ułatwi podejmowanie ważnych decyzji, a Towarzystwo ALTUM zyska miano przyjaznego i kompetentnego partnera i przewodnika po zagadnieniach przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na temat działalności Punktu Konsultacyjnego można uzyskać kontaktując się osobiście z naszymi konsultantami.
Serdecznie zapraszam do korzystania z naszych usług.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Towarzystwa ALTUM
Ireneusz Kubiś

Zakres tematyczny świadczonych usług

Konsultanci świadczą bezpłatne usługi informacyjne w zakresie:

 • Programy pomocowe Unii Europejskiej
 • Źródła finansowania przedsiębiorstw
 • Współpraca z instytucjami wspierających rozwój MSP
 • Kształcenie – podnoszenie kwalifikacji
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zastosowanie Internetu w biznesie
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Jakość-normalizacja-certyfikacja-standaryzacja
 • Księgowość, podatki i opłaty
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
 • Systemy informacji gospodarczej
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem

Konsultanci:

 • Marta Kabara
 • Wiesław Kąkol
 • Teresa Piecuch
 • Milena Jaśkiewicz

Lokalizacja i Kontakt

Punkt Konsultacyjny Rzeszów
Ul. Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów

Tel. 17/ 852 27 60
Faks: 17/ 860 25 97
e-mail: pk-rzeszow@altum.pl

Punkt Konsultacyjny Radom
ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom

Telefon:  (0-48) 617 58 53, 363 91 52
e-mail: pk-radom@altum.pl

 

Osoby indywidualne

Szkolenia skierowane są zarówno do młodzieży jak i nauczycieli, pedagogów, rodziców , animatorów działań środowiskowych oraz przedstawicieli władz samorządowych. Mają one na celu przekazywanie wiedzy, kształtowanie postaw oraz umiejętności.

Programy kształcenia liderów młodzieżowych

W ofercie ALTUM nie stanowią one odrębnych form szkoleniowych dla młodzieży – są ściśle powiązane z szerszymi oddziaływaniami ukierunkowanymi na kształtowanie postaw prospołecznych oraz są nastawione na aktywizację zawodową młodych ludzi. Schemat szkoleniowy obejmuje treningi psychologiczne, treningi umiejętności społecznych (komunikacja, asertywność, współpraca, itp.), treningi zadaniowe, konsultacje, samodzielną organizację zadań społecznych.

Szkolenia dla młodzieży bezrobotnej i wchodzącej na rynek pracy

Dla młodzieży bezrobotnej i wchodzącej na rynek pracy ALTUM przygotowało program złożony z trzech rodzajów szkoleń:

Psychologicznych – wyposażających w umiejętności psychologiczne zwiększające poziom własnej aktywności w poszukiwaniu nowej pracy, wiarę we własne możliwości, pozwalające radzić sobie ze stresem i niepowodzeniami.

Tematycznych – techniki poszukiwania pracy, pisanie C.V., techniki autoprezentacji, rozmowy z pracodawcą, zakładanie własnej działalności gospodarczej itp.

Treningów zadaniowcy – dających możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej. Zdobyte w trakcie realizacji własnych pomysłów doświadczenie, a zwłaszcza towarzyszące mu przeżycie sukcesu utrwala motywację młodych ludzi do podejmowania samodzielnych inicjatyw.

 

Edukacja Europejska


Cykl szkoleń skierowany do młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół średnich propagujących wiedze o Unii Europejskiej oraz procesie integracji Polski z Unią. Szkolenia mają zarówno charakter miniwykładów, jak i warsztatów angażujących uczestników.
Elementem integrującym tematykę wszystkich cykli sa zajęcia z zakresu komunikacji i integracji włączone jako zajęcia integralnie związane z realizowanym określonym cyklem (nie ujmowane w głównej tematyce).

Strukturę programu wyznacza tematyka 8 cykli szkoleniowych:

 • Prezentacja demokratycznych instytucji państwa,
 • Prawa człowieka w demokratycznym społeczeństwie,
 • Podstawowe prawa demokracji. Udział obywateli w demokratycznych instytucjach państwa,
 • Polska na drodze do UE,
 • Integracja Europejska a możliwości rozwoju społ.-gospodarczego,
 • Proces integracji Polski z UE,
 • Fundusze europejskie wspierające działania org. Pozarządowych,
 • Integracja europejska w Internecie.
 • Szkolenia dla nauczycieli i wychowawców

Strukturę programu wyznacza tematyka 8 cykli szkoleniowych:

 • Warsztat przygotowujący do pracy z klasą jako grupą.
 • Warsztat: Jak prowadzić godziny wychowawcze metodami aktywnymi.
 • Warsztat: Rozwiązywanie konfliktów w klasach.
 • Trening umiejętności wychowawczych z wykorzystaniem metod pracy twórczej.
 • Trening twórczości – Jak efektywnie rozwiązywać problemy i rozwijać nowe możliwości w klasie i szkole.

Zajęcia, które proponujemy przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkół podstawowych i średnich. Mają na celu nabycie umiejętności potrzebnych w nowych warunkach szkolnych. Ich celem jest wyposażenie nauczycieli w umiejętności prowadzenia zajęć integracyjnych w klasach, negocjacji, rozwiązywania problemów w grupie klasowej. Zawierają elementy pracy socjoterapeutycznej, elementy treningu interpersonalnego oraz metody pracy twórczej. Uczestnicy uczą się dobrej komunikacji i nawiązywania kontaktów, prowadzenia klasy w sposób umożliwiający integrację i współpracę. Wprowadzamy m.in. metody pracy z grupą polegające na wykorzystaniu działań artystycznych i twórczych jako narzędzia komunikowania się i dynamizowania procesów grupowych. Dzięki wspólnemu tworzeniu członkowie grupy pogłębiają wiedzę o sobie samych, wzajemnie się inspirują i zachęcają do dalszych poszukiwań, a także poznają mechanizmy rządzące funkcjonowaniem klasy jako grupy.

 • Warsztat: Rada Pedagogiczna jako zespół – zajęcia warsztatowo-seminaryjne z zakresu integracji, współpracy, rozwiązywania problemów i konfliktów w zespole tworzącym radę pedagogiczną szkoły.
 • Warsztat: Jak zostać autorem programu edukacyjnego – zajęcia warsztatowe przygotowujące nauczycieli do samodzielnego konstruowania projektów edukacyjnych.

Zajęcia warsztatowe i symulacyjne z zakresu zarządzania dla dyrektorów szkół

 • Szkoła jako organizacja – cele, wartości, normy.
 • Techniki i metody zarządzania, style kierowania.
 • Zarządzanie personelem.
 • Organizacja czasu, planowanie i podejmowanie decyzji.
 • Władza i przywództwo.
 • Motywowanie, wywieranie wpływu na ludzi, socjotechniki.
 • Umiejętności interpersonalne i komunikacja.
 • Praca z ludźmi – współpraca, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie zebrań.
 • Problemy i ich twórcze rozwiązywanie.
 • Budowanie obrazu szkoły i współpraca z mediami.
 • Miejskie i gminne programy profilaktyki środowiskowej

Oferta szkoleniowa kierowana do władz samorządów lokalnych, pracowników komisji ds. profilaktyki, animatorów działań środowiskowych. Ma na celu:

 • Wypracowanie adekwatnej dla środowiska danego miasta/ gminy formuły pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
 • Stworzenie modelu współpracy z samorządem lokalnym w zakresie realizowania nowoczesnych programów profilaktyki dla dzieci i młodzieży.
 • Wypracowanie sposobów zapobiegania bezrobociu wśród młodzieży.
 • Pomoc w budowaniu organizacji społecznych.

Niniejsza oferta opiera się na nowoczesnej formule profilaktyki zakładającej, że Miejski/Gminny Program Profilaktyki Środowiskowej ma swoje źródło w szerokiej diagnozie problemów środowiska lokalnego (ujmującej jego specyfikę) oraz w zintegrowaniu działań różnych organizacji i instytucji podejmujących różnorodne inicjatywy na rzecz profilaktyki, w tym władz samorządowych i Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do programu zaadaptowane zostaną dotychczasowe działania podejmowane przez władze samorządowe i oświatowe. Program zakłada zwiększenie ilości inicjatyw lokalnych na rzecz dzieci i młodzieży w myśl definicji, iż skuteczność takich działań jest tym większa im niższy jest szczebel, na którym są podejmowane. Niezbędne jest również przygotowanie, poprzez nowoczesne metody pracy edukacyjnej, grupy osób, zarówno dorosłych (nauczycieli, rodziców itp.), jak też młodzieży do pracy środowiskowej na rzecz obniżenia zagrożenia patologiami społecznymi – alkoholizmu, narkomani, przemocy rówieśniczej.

Szczególnie akcentujemy tu pracę z młodzieżą bezrobotną, która jak wskazują statystyki jest najbardziej pod tym względem zagrożona. Aby zwiększyć skuteczność tych działań kładziemy nacisk na budowanie w mieście/gminie organizacji społecznych, których celem będzie zwiększenie środków finansowych gminy i poszukiwanie sponsorów.

 

Samorząd i oświata

Usługi wspomagające partnerstwa publiczno–prywatne dotyczą głównie budowania współpracy przy tworzeniu nowych projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

W tym zakresie Altum oferuje:

 • Szkolenia z zakresu umiejętności tworzenia partnerstwa publiczno – prywatnego
 • Tworzenie partnerstw na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych
 • Budowanie współpracy instytucji działających na rzecz przedsiębiorczości
 • Konsultacje i poradnictwo dla instytucji oświatowych i samorządowych w ubieganiu się o dotacje.

Wspieranie rozwoju lokalnego

 • tworzenie strategii i planów rozwoju lokalnego
 • tworzenie i realizacja projektów inwestycyjnych
 • szkolenia z zakresu tworzenia projektów inwestycyjnych
 • aktywizacja społeczna i zawodowa, edukacja obywatelska, kształtowanie postaw
 • podnoszenie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji, propagowanie informacji
 • współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym
 • projekty pilotażowe i wdrożeniowe.
 • Pomoc przy aplikowaniu o środki pomocowe EFS

Opierając się na doświadczeniach w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych i realizacji projektów Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze oferuje:

 • Konsultacje i poradnictwo w ubieganiu się o środki pomocowe
 • Szkolenia z zakresu EFS
 • Pisanie wniosków o dotacje EFS
 • Analiza i opracowywanie projektów EFS
 • Pomoc przy tworzeniu i realizacji projektów szkoleniowych, strukturalnych, inwestycyjnych Partnerstwo
 • Podwykonawstwo.

Usługi informacyjne

 • Serwisy informacyjne na temat aktualnie ogłoszonych konkursów dla samorządów i instytucji oświatowych
 • Dostarczanie informacji teleadresowych
 • Przygotowywanie informacji prawnych i ekonomicznych – zestawy informacyjne z wybranych przez klienta zagadnień.
ZAPLECZE MERYTORYCZNE
Zespół ALTUM ma doświadczenie i kwalifikacje do pracy szkoleniowej, przy wdrażaniu projektów pilotażowych, a także do pracy z bezrobotnymi; współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego – urzędami gmin i powiatów, urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi, szkoleniowymi w zakresie realizacji programów finansowanych ze środków Programu PHARE, rządowych, samorządowych, zagranicznych, w tym amerykańskich (USAID). Zespół współpracuje też z organizacjami działającymi w regionie i w kraju. Zespół realizuje wspólne projekty od 1991 r. Najpierw w ramach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), a od 1994 w ramach Towarzystwa ALTUM. Zespół, w skład którego wchodzą osoby pochodzące z różnych instytucji i współpracujące z sobą od 9 lat, ma duże doświadczenie zawodowe.


STATUT

Plik do pobrania – Statut Towarzystwa ALTUM 

 

OŚRODKI

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze
ul. Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów
tel. (17) 852 27 60 fax. (17) 860 25 97
e-mail: altum@altum.pl
Prezes: Ireneusz Kubiś

Mazowieckie Towarzystwo ALTUM
ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom
tel./fax: (48) 363 91 52
e-mail: mazowsze@altum.pl
Osoba do kontaktu: Joanna Kowalik