Ułatwienia dostępu
F

Dostępność dla niepełnosprawnych

Baner ALTUM

Towarzystwo ALTUM

Programy Społeczno-Gospodarcze

Zespół ALTUM ma doświadczenie i kwalifikacje do pracy szkoleniowej,
przy wdrażaniu projektów pilotażowych, a także do pracy z bezrobotnymi,
współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego – urzędami gmin
i powiatów, urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi,
szkoleniowymi …

O nas

Ułatwienie dostępu

Towarzystwo ALTUM powstało na fali przemian, jakie objęły nasze społeczeństwo na przełomie lat 80 i 90-tych.

Włączanie osób wykluczonych bądź zagrożonych
wykluczeniem w działania społeczne, w celu
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i poczuciu
osamotnienia oraz propagowanie zdrowego stylu życia
i ciągłego podnoszenia kwalifikacji.