Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Potwierdzone kwalifikacje zawodowe – Twoją szansą na lepsze jutro

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego), realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego działanie 11.3 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Realizatorzy: Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze  (Lider Projektu) oraz Cech Rzemiosł Różnych w Bytomiu (Partner Projektu).

Okres realizacji: od 1 maja 2017r. do 31 października 2018r.

Wartość projektu: 1 838 634,48zł, z czego 1 654 771,03 zł stanowi dofinasowanie z Funduszy Europejskich, wkład własny wynosi 183 863,45 zł. Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (tj. powyżej 18 roku życia) mieszkających na terenie województwa śląskiego w miastach: : Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój, Żory oraz powiatów: bielski, cieszyński, żywiecki, pszczyński .

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Planowane wskaźniki w projekcie:

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby dorosłe, pozostające bez pracy (z wyjątkiem egzaminów mistrzowskich, gdzie kandydaci mogą również być zatrudnieni), a chcą zdobyć zawód w zawodzie rzemieślniczym, zgłaszając z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach. Egzaminy kończą się wydaniem uczestnikom dokumentu potwierdzającego zdobycie umiejętności zawodowych. Egzaminy sprawdzające, czeladnicze, mistrzowskie wraz z kursem pedagogicznym mają na celu potwierdzenie zdobycia kwalifikacji zawodowych przez Uczestników Projektu. Dzięki temu zwiększą swoją szansę na szybsze lub bardziej atrakcyjne zatrudnienie w danym zawodzie rzemieślniczym.

Więcej informacji na stronie projektowej: http://www.mistrz.altum.pl/