Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Z POWERem do samozatrudnienia!

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału projekcie oferującym dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej pt.;  „Z POWERem do samozatrudnienia!”.

Projekt „Z POWERem do samozatrudnienia!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu: luty 2022 – czerwiec 2023

Obszar realizacji: województwo podkarpackie

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 105 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa podkarpackiego, przez rozwój przedsiębiorczości rozumianej jako wspieranie samozatrudnienia przez doprowadzenie do powstania 105 nowych mikroprzedsiębiorstw i zapewnienie ich trwałości dzięki wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia do 30.06.2023 roku.

 

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowi 120 osób (w tym 66 kobiet), w wieku 18 -29 lat, bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny i zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Uczestnikami projektu nie mogą być m.in. osoby:

– należące do grupy docelowej określonej dla trybu z konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

– uczestniczące w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS

 

Główne działania:

  1. Ocena predyspozycji kandydatów do projektu.
  2. Wsparcie szkoleniowe grupowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 120 Uczestników Projektu.
  3. Wsparcie eksperckie przy sporządzaniu Biznes Planów.
  4. Wsparcie bezzwrotne na  rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 PLN.
  5. Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczejwsparcie finansowe udzielane w okresie 6 miesięcy od założenia działalności (6 mies. x 2 700,00 PLN).

 

Wartość projektu: 4 922 667,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 4 882 596,15 zł.

Kontakt:

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze

Biuro Projektu „Z POWERem do samozatrudnienia!

ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów (tel. 667 634 717, 665 360 388)

 

NIE WYMAGAMY WKŁADU WŁASNEGO.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

 

Więcej informacji na stronie projektowej: www.dotacjazpowerem.altum.pl