Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Warsztaty – Język angielski

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie: „Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu radomskiego”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach: Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

DOTYCHCZAS:

Mimo, iż projekt cieszy się ogromnym zainteresowanie, nie wszyscy chętni spełniają kryteria udziału. Dlatego też, przedłużyliśmy rekrutację by dać szansę osobom najbardziej potrzebującym, tj. długotrwale bezrobotnym, złożenia swojej kandydatury do projektu.

W związku z faktem, iż rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym, grupy tworzone są na bieżąco. Zapraszamy więc do kolejnych grup!!!

W CHWILI OBECNEJ:

 

 

 

Zakres warsztatów:

Część gramatyczna

– Zaimki osobowe

– Odmiana czasownika 'to be’ przez osoby

– Zaimki osobowe w przypadku dopełniacza

– Zaimki i przymiotniki dzierżawcze

– Liczba mnoga rzeczownika.

– Przedimki określone i nieokreślone

– Zaimki wskazujące

– Czas Present Simple

– Konstrukcja there is/there are

– Dopełniacz saksoński /forma dzierżawcza

– Czas teraźniejszy Present Continuous

– Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

– Czas przeszły prosty Past Simple

– Stopniowanie przymiotników

– Czasowniki  modalne

– Wyrażania: so, such

– Wyrażanie przyszłości: czas Future Simple oraz konstrukcja 'going to’

– Konstrukcja 'to be going to’

Część leksykalna

– Alfabet

– Dni tygodnia, miesiące, pory roku

– Członkowie rodziny

– Cechy charakteru i osobowości

– Wygląd zewnętrzny

– Nazwy urządzeń znajdujących się w domu

– Jednostki miar i wagi

– Jednostki miar i opakowań

– Jedzenie

– Hobby i zainteresowania

– Podróżowanie

– Ubrania, obuwie

– Pogoda i zjawiska atmosferyczne

 

Szkolenie będzie trwało 40h, rozłożone na 10 dni po 4h.

 

WKRÓTCE:

Kolejny etap realizacji Projektu to przeprowadzenie warsztatów z nabywania kompetencji kluczowych
(2 spośród 3): „Obsługa komputera z Internetem”, „Język angielski” – kolejne grupy oraz „Przedsiębiorczość”. Warsztaty te odbywać się będą w 10-osobowych grupach, w miarę zgłaszania się chętnych na poszczególne zajęcia.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu: Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze, przy ul. Czachowskiego 34, 26-600 Radom. tel./fax: (048) 363 91 52

e-mail: joannaj7.2@altum.pl oraz kamilak7.2@altum.pl