Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Warsztaty Integracji zawodowej

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie:„Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu radomskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach: Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt jest skierowany do kobiet pozostających bez pracy. Wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom osób, które chcą zwiększyć swoje szanse zatrudnienia. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet, nabycie przez nie nowych kompetencji, podniesienie kwalifikacji oraz przywrócenie ich na rynek pracy.

DOTYCHCZAS:

Mimo, iż projekt cieszy się ogromnym zainteresowanie, nie wszyscy chętni spełniają kryteria udziału. Dlatego też, przedłużyliśmy rekrutację by dać szansę osobom najbardziej potrzebującym, tj. długotrwale bezrobotnym, złożenia swojej kandydatury do projektu.

Zatem raz jeszcze ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!! Panie długotrwale bezrobotne, tj. zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy 12 m-cy w ciągu ostatnich dwóch lat lub nieaktywne zawodowo, powracające na rynek pracy po urlopach: macierzyńskim lub wychowawczym.

W CHWILI OBECNEJ:

Cele warsztatów:

– integracja grupy,

– wzmocnienie poprzez grupę,

– budowanie poczucia bezpieczeństwa,

– wzrost poczucia integracji społecznej,

Podczas warsztatów Uczestniczki mają zapewnione: materiały warsztatowe, zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi oraz poczęstunek.

Zakres warsztatów:

– Zjawisko pozostawania bez zatrudnienia- wprowadzenie – 1h

– Radzenie sobie w sytuacji pozostawania bez zatrudnienia. – 1h

– Samopoznanie – bilans kompetencji – 2h

– Zainteresowania i kierunki aktywności – 2h

– Obraz własnej osoby – 2h

– Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – 2h

– Przygotowanie informacji zawodowej – 2h

Warsztaty trwają 12h, rozłożone na dwa dni po 6h

 

Rozpoczęły się zajęcia grupowe: Autoprezentacja i savoir-vivre

Cele warsztatów:

– poprawa umiejętności skutecznej autoprezentacji

– poznanie technik autoprezentacyjnych

– zapoznanie się z zasadami skutecznej mowy werbalnej i niewerbalnej (body language)

– poprawa świadomości uczestniczek w zakresie znaczenia gestów, mimiki i postawy

– zaznajomienie się z zasadami zachowania niewerbalnego w towarzystwie (savoir vivre)

– poszerzenie kompetencji w zakresie efektywnej autoprezentacji samej siebie i podczas wystąpień publicznych

Podczas warsztatów Uczestniczki mają zapewnione: materiały  warsztatowe, zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi oraz poczęstunek.

 

Zakres warsztatów:

– Planowanie i osiąganie celów

– Jak osiągnąć zamierzone cele

– Elementy komunikacji interpersonalnej

– Zdefiniowanie swoich mocnych i słabych stron

– Profesjonalna prezentacja własnej osoby w kontaktach zawodowych

– Efekt pierwszego wrażenia

– Wywieranie wpływu jako silne narzędzie w autoprezentacji

– Rola języka ciała w kształtowaniu własnego wizerunku

Warsztaty trwają 18h, rozłożone na 3 dni po 6 h

 

WKRÓTCE:

Kolejny etap realizacji Projektu to przeprowadzenie warsztatów z nabywania kompetencji kluczowych
(2 spośród 3): „Obsługa komputera z Internetem”, „Język angielski” lub „Przedsiębiorczość”. Warsztaty te odbywać się będą w 10-osobowych grupach.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu: Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze, przy ul. Czachowskiego 34, 26-600 Radom. tel./fax: (048) 363 91 52

e-mail: joannaj7.2@altum.pl oraz kamilak7.2@altum.pl