Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Oferta Regionalnego Ośrodka EFS w Rzeszowie na rok 2010

Szanowni Państwo. Przed nami kolejny rok funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Rzeszowie. Szkolimy, doradzamy i animujemy działania z zakresu aplikowania, wdrażania i rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na rok 2010.

 

OFERTA USŁUG w 2010 roku

 

Informacje ogólne

 

Celem działalności Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Rzeszowie jest stymulowanie, poprzez udzielanie informacji, prowadzenie szkoleń i doradztwa, organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego o zasięgu lokalnym oraz pozostałych uprawnionych podmiotów do korzystania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budowania lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju społecznego z wyznaczonego obszaru działania Regionalnego Ośrodka EFS w Rzeszowie.

Odbiorcy usług
Jednostki samorządowe oraz podległe im jednostki organizacyjne,

z terenu powiatów dębickiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko – sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego oraz miasta Rzeszowa.

 

korzystanie z informacji, animacji, doradztwa i szkoleń jest BEZPŁATNE !!!

 

Zakres usług

diagnozowania problemów społecznych z uwzględnianiem zróżnicowania problemów kobiet
i mężczyzn,

– wypracowania pomysłu na projekt z uwzględnieniem problematyki równości szans kobiet i mężczyzn, innych celów horyzontalnych,

– innowacyjności w projektach finansowanych z EFS,

– ustalenia możliwości finansowania jego projektu,

– wskazania podstawowych dokumentów odnośnie współfinansowania projektów z EFS,

– opracowania rozwiązania dla newralgicznych etapów realizacji projektów,

– pomoc „krok po kroku” w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie projektu z EFS

 

Tematyka szkoleń:

1) Cele horyzontalne PO KL w kontekście przygotowania projektu. Równość szans kobiet i mężczyzn
w projektach finansowanych z EFS
– przygotowanie potencjalnych projektodawców do opracowania diagnozy problemów lokalnych oraz konstruowania celów projektowych w kontekście celów horyzontalnych PO KL, celów statutowych instytucji, którą reprezentują oraz do umieszczenia poszczególnych problemów wynikających z diagnozy w obszarze równości szans kobiet i mężczyzn – 8 godzin

2) Projekty innowacyjne w ramach PO KL – przygotowanie do rozumienia problemu innowacyjności
w projektach tworzonych w ramach PO KL – 8 godzin

3) Budowa i logika projektu – przygotowanie projektu w ramach PO KL – przygotowanie potencjalnych projektodawców do opracowywania projektów w kontekście rozumienia logiki projektu – drzewo problemów, drzewo celów, matryca logiczna projektu, planowanie działań w tym zarządzanie ryzykiem w projekcie, harmonogram działań, budżetowanie działań – 16 godzin

4) Metodologia zarządzania projektem – przygotowanie potencjalnych projektodawców do wdrożenia
i stosowania w realizowanych projektach metodyki zarządzania projektami – 16 godzin

5) Przygotowanie wniosku z konkretnego działania w ramach ogłoszonego konkursu – 8 godzin

6) Opracowanie projektu do EFS z wykorzystaniem generatora wniosków aplikacyjnych – 8 godzin

7) Pomoc publiczna w projektach finansowanych z EFS – 8 godzin

8) Procedury raportowania i rozliczania projektów – praca z generatorem wniosków płatniczych – 8 godzin

9) Procedury w zakresie monitorowania i ewaluacji projektów – przygotowanie potencjalnych realizatorów projektów do opracowania metodologii monitorowania i ewaluacji projektu, ustalenie procesów poddanych monitorowaniu w celu identyfikacji i badania etapu realizacji celów projektu oraz do prawidłowego przygotowania przez beneficjentów dokumentów do celów kontrolnych – 16 godzin

10) Zamówienia publiczne w trakcie realizacji projektów z EFS – przygotowanie potencjalnych realizatorów projektów do stosowania procedur zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności – 8 godzin