Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Kurs stylistyka paznokci

Rekrutacja do projektu „Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu radomskiego”, w ramach Priorytetu VII PO KL Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym została zakończona.

W lipcu odbędzie się ostatni kurs zawodowy STYLISTKA PAZNOKCI. Wszystkie uczestniczki projektu zostaną objęte wsparciem psychologa, doradcy zawodowego oraz job coacha.