Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Kurs asystentka recepcjonistka i pomoc księgowej

W związku z realizacją projektu „Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu radomskiego”, w ramach Priorytetu VII PO KL Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w maju 2011 r. planujemy kursy zawodowe ASYSTENTKA RECEPCJONISTKA i POMOC KSIĘGOWEJ.

Zapraszamy do udziału w projekcie! Wszystkie uczestniczki zostaną objęte wsparciem job coacha, doradcy zawodowego i psychologa.