Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Kobieta pracująca

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska 5/7, zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kobieta pracująca”, nr Projektu RPPK.07.01.00-18-0197/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa Sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Celem głównym Projektu jest:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 90 kobiet zamieszkujących na terenie powiatu rzeszowskiego, strzyżowskiego i brzozowskiego przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do 31.01.2018 r.
Okres realizacji Projektu: od 01.10.2016 do 31.01.2018 r.

Co oferujemy?

Do udziału w Projekcie zapraszamy kobiety zamieszkujące powiat rzeszowski, strzyżowski i brzozowski, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

Zapraszamy również kobiety opiekujące się 3 i więcej dzieci do 18 r. życia, długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego, o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych, nieposiadające własnych środków na podniesienie kwalifikacji i niepełnosprawne.

Udział w projekcie „Kobieta pracująca” jest całkowicie BEZPŁATNY.
Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja.