Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Kierunek – praca

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska 5/7, zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kierunek-praca”, nr Projektu RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa Sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe.

Zapraszamy również osoby długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego,o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych, nieposiadające własnych środków na podniesienie kwalifikacji i niepełnosprawne.
Udział w projekcie „Kierunek-praca” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Więcej informacji na stronie projektowej: www.kierunek-praca.altum.pl