Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Czas na zmianę – aktywizacja osób młodych

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska 5/7, zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Czas na zmianę – aktywizacja osób młodych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy również osoby młode do 29 roku życia, długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego,o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych.
Udział w projekcie „Czas na zmianę – aktywizacja osób młodych” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Więcej informacji na stronie projektowej: www.czasnazmiane.altum.pl