Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Czas na aktywizację kobiet

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska 5/7 oraz ISS PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 24/61, zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Czas na aktywizację Kobiet”, nr Projektu RPPK.07.01.00-18-0222/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa Sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe.Dofinansowanie Projektu z UE: 1 566 822,00 zł

Wartość Projektu: 1 843 320,00 zł

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Celem głównym Projektu jest:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 90 kobiet zamieszkujących na terenie powiatu dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do 31.01.2018 r.

Co oferujemy?

  • indywidualny plan działania
  • grupowe poradnictwo zawodowe
  • indywidualne doradztwo zawodowe
  • pośrednictwo pracy
  • szkolenie zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe)
  • płatny 5 miesięczny staż zawodowy
  • praca po zakończeniu stażu

Do udziału w Projekcie zapraszamy kobiety zamieszkujące powiatu dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

  • powyżej 29 roku życia
  • chęć powrotu na rynek pracy
  • osoba bezrobotna/ bierna zawodowo

Zapraszamy również kobiety opiekujące się 3 i więcej dzieci do 18 r. życia, długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego, o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych, nieposiadające własnych środków na podniesienie kwalifikacji i niepełnosprawne.

Udział w projekcie „Czas na aktywizację Kobiet” jest całkowicie BEZPŁATNY.
Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja.