Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Co ze zmianami w sprawozdawczości budżetowej?

W czerwcu 2012 r . Ministerstwo Finansów opublikowało projekt z dnia 29 maja 2012 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Projekt zakładał wejście w życie proponowanych zmian od 1 września 2012 r.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projekt jest dopiero na wstępnych etapach procesu legislacyjnego.

W ramach uzgodnień międzyresortowych wpłynęło 21 pism z licznymi uwagami, w których niektórzy dysponenci zgłosili min. propozycje przesunięcia terminu wprowadzenia zmian w sprawozdawczości.

Wszystko to opóźnia prace legislacyjne i obecnie są nikłe szanse by rozporządzenie weszło w życie od początku 2013 r.

Czego dotyczą zmiany ?

Oto najistotniejsze z proponowanych zmian:

  1. rezygnacja z obowiązku składania części sprawozdań budżetowych w formie papierowej.  Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-NDS, Rb-PDP i Rb-ST samorządy będą przekazywały wyłącznie w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. W zakresie budżetu państwa – rezygnacja z obowiązku sporządzania w formie dokumentu papierowego sprawozdań Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-33, Rb-50 i łącznych Rb-34PL;
  2. zwiększenie częstotliwości przekazywania sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego do Ministerstwa Finansów bez zmiany częstotliwości ich sporządzania;
  3. doprecyzowano sprawozdanie Rb-30S w zakresie amortyzacji oraz sprawozdanie Rb-ST w zakresie stanu środków na rachunkach wydatków niewygasających.
  4. zmiany w zakresie przekazywania korekt sprawozdań.
  5. zdefiniowano „termin przekazania sprawozdania” jako termin wpływu sprawozdania do odbiorcy. Wskazany termin przekazania sprawozdań jest terminem dostarczenia sprawozdań do jednostek, będących odbiorcami tych sprawozdań, a nie jak wynikało z niektórych interpretacji, terminem złożenia sprawozdań w polskiej placówce pocztowej;
  6. zmieniono zapisy dotyczące definicji wydatków strukturalnych by uwzględnić fakt, że do wydatków strukturalnych można zaliczyć tylko wydatki stanowiące wkład publiczny krajowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, jak i wydatki poniesione na realizację projektów finansowanych wyłącznie ze źródeł krajowych, ale mieszczących się w obszarach interwencji tych funduszy.
  7. wiele innych zmian o charakter porządkującym  i uszczegóławiającym w formularzach i instrukcjach sporządzania sprawozdań.

 

Opracowanie: Zbigniew Zagaja audytor wewnętrzny

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 17 grudnia 2012 r.