Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa kobiet

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze rozpoczęło realizację Projektu: „Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu radomskiego”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach: Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DOTYCHCZAS:

Mimo, iż projekt cieszy się ogromnym zainteresowanie, nie wszyscy chętni spełniają kryteria udziału. Dlatego też, przedłużyliśmy rekrutację by dać szansę osobom najbardziej potrzebującym, tj. długotrwale bezrobotnym, złożenia swojej kandydatury do projektu.

Zatem raz jeszcze ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

W CHWILI OBECNEJ:

WKRÓTCE:

Kolejny etap realizacji Projektu to przeprowadzenie warsztatów: „Integracja zawodowa” oraz „Autoprezentacja i savoir-vivre” w miesiącach marzec-kwiecień. Warsztaty te odbywać się będą
w 10-osobowych grupach.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu: Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze, przy ul. Czachowskiego 34, 26-600 Radom. tel./fax: (048) 363 91 52

e-mail: joannaj7.2@altum.pl oraz kamilak7.2@altum.pl