Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia

W związku z realizacją projektu ,,Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu radomskiego”, w ramach Priorytetu VII PO KL Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w listopadzie 2010 r. planujemy warsztaty z przedsiębiorczości. Zapraszamy do udziału w szkoleniach! Rekrutacja trwa! Gwarantujemy wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.