Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa kobiet z radomia i powiatu radomskiego

Dnia 30 września 2011 zakończył się projekt ,,Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu radomskiego”, w ramach Priorytetu VII PO KL Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.