Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia

Zbliżamy się końca projektu „Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu radomskiego”, w ramach Priorytetu VII PO KL Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wszystkie kursy zawodowe oraz kursu nabywania kompetencji kluczowych zostały zakończone. Uczestniczki nadal objęte są wsparciem psychologa oraz specjalisty ds. job coachingu. Projekt kończy się 30 września 2011 r.