Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Usługi

 

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

 

Punkt konsultacyjny

 

Informacja o Punktach Konsultacyjnych dla Małych i Średnich PrzedsiębiorstwSzanowni Państwo,

Wychodząc na przeciw rosnącym potrzebom informacyjnym przedsiębiorstw w zakresie szeroko pojętej informacji biznesowej Towarzystwo ALTUM, jako jedna z instytucji działających na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie podkarpackim, uruchomiło w swojej siedzibie Punkt Konsultacyjny. Jego zadaniem jest świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych małym i średnim przedsiębiorstwom.

Wyspecjalizowani konsultanci udzielą Państwu informacji z szerokiego zakresu tematów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Między innymi pomogą zapoznać się z bieżącą ofertą programów pomocowych Unii Europejskiej i instytucji otoczenia biznesu, wskażą możliwości skorzystania z różnorodnych źródeł finansowania, udzielą informacji na temat bazy szkoleniowej i doradczej, zapoznają z rodzajami wsparcia oferowanymi aktualnie przedsiębiorstwom i pracownikom przez takie instytucje jak: PARP, banki, urzędy miast i gmin, urzędy pracy.

Mam nadzieję, że oferta dotycząca uruchomienia Punktu Konsultacyjnego spełni oczekiwania każdego przedsiębiorcy i ułatwi podejmowanie ważnych decyzji, a Towarzystwo ALTUM zyska miano przyjaznego i kompetentnego partnera i przewodnika po zagadnieniach przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na temat działalności Punktu Konsultacyjnego można uzyskać kontaktując się osobiście z naszymi konsultantami.
Serdecznie zapraszam do korzystania z naszych usług.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Towarzystwa ALTUM
Ireneusz Kubiś


Zakres tematyczny świadczonych usług

Konsultanci świadczą bezpłatne usługi informacyjne w zakresie:

 • Programy pomocowe Unii Europejskiej
 • Źródła finansowania przedsiębiorstw
 • Współpraca z instytucjami wspierających rozwój MSP
 • Kształcenie – podnoszenie kwalifikacji
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zastosowanie Internetu w biznesie
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Jakość-normalizacja-certyfikacja-standaryzacja
 • Księgowość, podatki i opłaty
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
 • Systemy informacji gospodarczej
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem


Konsultanci:

 • Marta Kabara
 • Wiesław Kąkol
 • Teresa Piecuch
 • Milena Jaśkiewicz
Lokalizacja i Kontakt

Punkt Konsultacyjny Rzeszów
Ul. Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów


Tel. 17/ 852 27 60
Faks: 17/ 860 25 97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Punkt Konsultacyjny Radom
ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom

Telefon:  (0-48) 617 58 53, 363 91 52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

<< wróć

 


 

 

Osoby indywidualne

Szkolenia skierowane są zarówno do młodzieży jak i nauczycieli, pedagogów, rodziców , animatorów działań środowiskowych oraz przedstawicieli władz samorządowych. Mają one na celu przekazywanie wiedzy, kształtowanie postaw oraz umiejętności.

Programy kształcenia liderów młodzieżowych


W ofercie ALTUM nie stanowią one odrębnych form szkoleniowych dla młodzieży - są ściśle powiązane z szerszymi oddziaływaniami ukierunkowanymi na kształtowanie postaw prospołecznych oraz są nastawione na aktywizację zawodową młodych ludzi. Schemat szkoleniowy obejmuje treningi psychologiczne, treningi umiejętności społecznych (komunikacja, asertywność, współpraca, itp.), treningi zadaniowe, konsultacje, samodzielną organizację zadań społecznych.


Szkolenia dla młodzieży bezrobotnej i wchodzącej na rynek pracy


Dla młodzieży bezrobotnej i wchodzącej na rynek pracy ALTUM przygotowało program złożony z trzech rodzajów szkoleń:


Psychologicznych - wyposażających w umiejętności psychologiczne zwiększające poziom własnej aktywności w poszukiwaniu nowej pracy, wiarę we własne możliwości, pozwalające radzić sobie ze stresem i niepowodzeniami.

Tematycznych - techniki poszukiwania pracy, pisanie C.V., techniki autoprezentacji, rozmowy z pracodawcą, zakładanie własnej działalności gospodarczej itp.

Treningów zadaniowcy - dających możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej. Zdobyte w trakcie realizacji własnych pomysłów doświadczenie, a zwłaszcza towarzyszące mu przeżycie sukcesu utrwala motywację młodych ludzi do podejmowania samodzielnych inicjatyw.

Edukacja Europejska


Cykl szkoleń skierowany do młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół średnich propagujących wiedze o Unii Europejskiej oraz procesie integracji Polski z Unią. Szkolenia mają zarówno charakter miniwykładów, jak i warsztatów angażujących uczestników.
Elementem integrującym tematykę wszystkich cykli sa zajęcia z zakresu komunikacji i integracji włączone jako zajęcia integralnie związane z realizowanym określonym cyklem (nie ujmowane w głównej tematyce).


Strukturę programu wyznacza tematyka 8 cykli szkoleniowych:

 • Prezentacja demokratycznych instytucji państwa,
 • Prawa człowieka w demokratycznym społeczeństwie,
 • Podstawowe prawa demokracji. Udział obywateli w demokratycznych instytucjach państwa,
 • Polska na drodze do UE,
 • Integracja Europejska a możliwości rozwoju społ.-gospodarczego,
 • Proces integracji Polski z UE,
 • Fundusze europejskie wspierające działania org. Pozarządowych,
 • Integracja europejska w Internecie.
 • Szkolenia dla nauczycieli i wychowawców

Strukturę programu wyznacza tematyka 8 cykli szkoleniowych:

 • Warsztat przygotowujący do pracy z klasą jako grupą.
 • Warsztat: Jak prowadzić godziny wychowawcze metodami aktywnymi.
 • Warsztat: Rozwiązywanie konfliktów w klasach.
 • Trening umiejętności wychowawczych z wykorzystaniem metod pracy twórczej.
 • Trening twórczości - Jak efektywnie rozwiązywać problemy i rozwijać nowe możliwości w klasie i szkole.

Zajęcia, które proponujemy przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkół podstawowych i średnich. Mają na celu nabycie umiejętności potrzebnych w nowych warunkach szkolnych. Ich celem jest wyposażenie nauczycieli w umiejętności prowadzenia zajęć integracyjnych w klasach, negocjacji, rozwiązywania problemów w grupie klasowej. Zawierają elementy pracy socjoterapeutycznej, elementy treningu interpersonalnego oraz metody pracy twórczej. Uczestnicy uczą się dobrej komunikacji i nawiązywania kontaktów, prowadzenia klasy w sposób umożliwiający integrację i współpracę. Wprowadzamy m.in. metody pracy z grupą polegające na wykorzystaniu działań artystycznych i twórczych jako narzędzia komunikowania się i dynamizowania procesów grupowych. Dzięki wspólnemu tworzeniu członkowie grupy pogłębiają wiedzę o sobie samych, wzajemnie się inspirują i zachęcają do dalszych poszukiwań, a także poznają mechanizmy rządzące funkcjonowaniem klasy jako grupy.


 • Warsztat: Rada Pedagogiczna jako zespół - zajęcia warsztatowo-seminaryjne z zakresu integracji, współpracy, rozwiązywania problemów i konfliktów w zespole tworzącym radę pedagogiczną szkoły.
 • Warsztat: Jak zostać autorem programu edukacyjnego - zajęcia warsztatowe przygotowujące nauczycieli do samodzielnego konstruowania projektów edukacyjnych.

Zajęcia warsztatowe i symulacyjne z zakresu zarządzania dla dyrektorów szkół

 • Szkoła jako organizacja - cele, wartości, normy.
 • Techniki i metody zarządzania, style kierowania.
 • Zarządzanie personelem.
 • Organizacja czasu, planowanie i podejmowanie decyzji.
 • Władza i przywództwo.
 • Motywowanie, wywieranie wpływu na ludzi, socjotechniki.
 • Umiejętności interpersonalne i komunikacja.
 • Praca z ludźmi - współpraca, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie zebrań.
 • Problemy i ich twórcze rozwiązywanie.
 • Budowanie obrazu szkoły i współpraca z mediam.
 • Miejskie i gminne programy profilaktyki środowiskowej

Oferta szkoleniowa kierowana do władz samorządów lokalnych, pracowników komisji ds. profilaktyki, animatorów działań środowiskowych. Ma na celu:

 • Wypracowanie adekwatnej dla środowiska danego miasta/ gminy formuły pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
 • Stworzenie modelu współpracy z samorządem lokalnym w zakresie realizowania nowoczesnych programów profilaktyki dla dzieci i młodzieży.
 • Wypracowanie sposobów zapobiegania bezrobociu wśród młodzieży.
 • Pomoc w budowaniu organizacji społecznych.


Niniejsza oferta opiera się na nowoczesnej formule profilaktyki zakładającej, że Miejski/Gminny Program Profilaktyki Środowiskowej ma swoje źródło w szerokiej diagnozie problemów środowiska lokalnego (ujmującej jego specyfikę) oraz w zintegrowaniu działań różnych organizacji i instytucji podejmujących różnorodne inicjatywy na rzecz profilaktyki, w tym władz samorządowych i Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Do programu zaadaptowane zostaną dotychczasowe działania podejmowane przez władze samorządowe i oświatowe. Program zakłada zwiększenie ilości inicjatyw lokalnych na rzecz dzieci i młodzieży w myśl definicji, iż skuteczność takich działań jest tym większa im niższy jest szczebel, na którym są podejmowane. Niezbędne jest również przygotowanie, poprzez nowoczesne metody pracy edukacyjnej, grupy osób, zarówno dorosłych (nauczycieli, rodziców itp.), jak też młodzieży do pracy środowiskowej na rzecz obniżenia zagrożenia patologiami społecznymi - alkoholizmu, narkomani, przemocy rówieśniczej.


Szczególnie akcentujemy tu pracę z młodzieżą bezrobotną, która jak wskazują statystyki jest najbardziej pod tym względem zagrożona. Aby zwiększyć skuteczność tych działań kładziemy nacisk na budowanie w mieście/gminie organizacji społecznych, których celem będzie zwiększenie środków finansowych gminy i poszukiwanie sponsorów.

<< wróć

 


 

 

Samorząd i oświata

Usługi wspomagające partnerstwa publiczno–prywatne dotyczą głównie budowania współpracy przy tworzeniu nowych projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)


W tym zakresie Altum oferuje:

 • Szkolenia z zakresu umiejętności tworzenia partnerstwa publiczno – prywatnego
 • Tworzenie partnerstw na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych
 • Budowanie współpracy instytucji działających na rzecz przedsiębiorczości
 • Konsultacje i poradnictwo dla instytucji oświatowych i samorządowych w ubieganiu się o dotacje.


Wspieranie rozwoju lokalnego

 • tworzenie strategii i planów rozwoju lokalnego
 • tworzenie i realizacja projektów inwestycyjnych
 • szkolenia z zakresu tworzenia projektów inwestycyjnych
 • aktywizacja społeczna i zawodowa, edukacja obywatelska, kształtowanie postaw
 • podnoszenie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji, propagowanie informacji
 • współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym
 • projekty pilotażowe i wdrożeniowe.
 • Pomoc przy aplikowaniu o środki pomocowe EFS

Opierając się na doświadczeniach w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych i realizacji projektów Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze oferuje:

 • Konsultacje i poradnictwo w ubieganiu się o środki pomocowe
 • Szkolenia z zakresu EFS
 • Pisanie wniosków o dotacje EFS
 • Analiza i opracowywanie projektów EFS
 • Pomoc przy tworzeniu i realizacji projektów szkoleniowych, strukturalnych, inwestycyjnych Partnerstwo
 • Podwykonawstwo.


Usługi informacyjne

 • Serwisy informacyjne na temat aktualnie ogłoszonych konkursów dla samorządów i instytucji oświatowych
 • Dostarczanie informacji teleadresowych
 • Przygotowywanie informacji prawnych i ekonomicznych – zestawy informacyjne z wybranych przez klienta zagadnień.