Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Dzieci i Młodzież

Celem naszych inicjatyw jest wyrównywanie szans edukacyjnych, zapobieganie narastaniu patologii zachowań dzieci i młodzieży - przemocy i uzależnieniom, aktywizacja społeczna i zawodowa. Odbiorcy naszych działań stoją na progu dorosłego życia, przed podjęciem różnorodnych ról społecznych i decyzji dotyczących siebie oraz wpływu na rzeczywistość. Istotne są podejmowane już teraz przez młodzież inicjatywy, ich wpływ na przyszłe życie, na umiejętności kontaktowania się z innymi, współpracy, rozwiązywania konfliktów, tolerancji odmienności. Ważne jest jacy będą młodzi ludzie - bierni, zdani na łaskę Urzędu Pracy i pomocy społecznej czy też ludzie, którzy umieją się "poruszać" wśród mechanizmów demokracji i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym "nie tylko biorąc, ale i dając społeczeństwu". Wielu młodych ludzi nauczy się tego bez problemów kończąc studia i zdobywając dobry zawód, wielu nie - zwłaszcza mieszkańców wsi. Tym bardziej, iż nie może oczekiwać, że nauczy ich tego szkoła czy grupa rówieśnicza.

 
Świetlice


Świetlice prowadzone przez ALTUM są dla dzieci miejscem:

 • zapewniającym możliwość bezpiecznego spędzenia wolnego czasu,
 • twórczego rozwijania zainteresowań,
 • wyrównywania szans edukacyjnych.

Prowadzone są w nich działania opiekuńcze, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, kółka zainteresowań, grupy twórcze. W pracę z dziećmi angażują się liderzy młodzieżowi. Świetlice prowadzone na wsi, w małych miasteczkach i na tzw. "blokowiskach" organizują akcje środowiskowe integrujące społeczność lokalną oraz porady i szkolenia dla rodziców podnoszące ich umiejętności wychowawcze.


Pracownie Profilaktyki Dzieci i Młodzieży


Profilaktyka patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży (program finansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, realizowany w Mazowieckiej, Bieszczadzkiej i Rzeszowskiej Pracowni Profilaktyki "ALTUM")


Pracownia Profilaktyki oferuje możliwość ciekawego i twórczego spędzania wolnego czasu dla młodzieży. Stwarza możliwość pracy nad problemami poprzez uczestnictwo w zajęciach socjoterapeutycznych. Pracownia prowadzi zajęcia edukacyjne z zakresu zapobiegania uzależnieniom, treningi umiejętności interpersonalnych, społecznych, warsztaty z zakresu funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego, podejmowania inicjatyw społecznych, itd. Odbiorcy programu to uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Istotne jest włączanie młodzieży z problemami oraz uczestników socjoterapii w szeroką działalność Pracowni (np. organizacja wycieczek, zabaw dla dzieci z biedniejszych rodzin itp.) - wynika to z założenia o integracji tej młodzieży z pozostałymi nastolatkami korzystającymi z usług Pracowni Profilaktyki; ma też na celu praktyczne skonfrontowanie własnych możliwości z rzeczywistością. Staramy się we wszystkie spotkania organizowane w ALTUM wprowadzać tę młodzież. Nie obywa się to bez pewnych trudności, wynikających z tendencji do etykietowania tejże grupy. Powyższa prawidłowość działała także i w drugą stronę, a jej efektem jest tendencja do izolowania się tych, którzy brali udział w socjoterapii grupowej. Wspólnie organizowane spotkania i imprezy rozwijają sprzyjają jednak wzrostowi wzajemnego zrozumienia.


Integrowanie środowiska wychowawczego Wspieranie prawidłowego rozwoju, o ile ma być skuteczne, musi uwzględniać oprócz działań skierowanych bezpośrednio do dzieci i młodzieży, także współdziałanie całego środowiska wychowawczego.W związku z tym ALTUM od początku swego istnienia prowadzi pracę z nauczycielami, pedagogami, wychowawcami internatów, domów dziecka, Młodzieżowego Domu Kultury, dyrektorami szkół, rodzicami oraz przedstawicielami samorządu terytorialnego.


Można tu wymienić następujące formy działań:

 • szkolenia (treningi i warsztaty)
 • zajęcia terapeutyczne
 • konsultacje
 • superwizje
 • interwencje kryzysowe
 • konferencje
 • spotkania
 • konkursy
 • wspólne inicjatywy i działania


W wyżej wymienionych formach pracy uczestniczą przede wszystkim pedagodzy i nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych, gimnazjalnych i średnich. Największym powodzeniem cieszą się szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, umiejętności wychowawczych oraz szkolenia socjoterapeutyczne, a także konsultacje i interwencje kryzysowe.


Czynnikiem najbardziej integrującym środowisko wychowawcze są konferencje spotkania oraz wspólne inicjatywy i działania (por. Działania lokalne).

Bezrobocie


Stowarzyszenie ALTUM ma ogromne doświadczenie w działaniach na rzecz młodzieży bezrobotnej i wchodzącej na rynek pracy wynikające z realizacji wielu różnorodnych projektów z tego zakresu. Od 4 lat realizujemy Program Aktywizacji Młodzieży (PAM), a od czerwca 2001 program Katalizator - Regionalne Centra Wspierania Aktywności Zawodowej.


Celem programów jest pomoc osobom wchodzącym na rynek pracy, zagrożonym utratą pracy i bezrobotnym. W realizacji programów kładziemy duży nacisk na aspekty psychologiczne by minimalizować skutki braku pracy i związane z tym postawy pasywności wynikające z lęku i braku wiedzy